História družstva

Prvé krehké myšlienky družstevníctva začali klíčiť a rásť ešte v prvej polovici 19.storočia. Bola to reakcia malých individuálnych výrobcov na zhoršené ekonomické a sociálne podmienky doby. Rôzne remeselnícke a podporné spolky už na konci 20-ych rokov 19.storočia si uvedomili, že v spoločnom združení rastie sila malých drobných výrobcov v ekonomickej a sociálnej oblasti.
Týmto anglickým myšlienkam na Slovensku položil pevné základy Samuel Jurkovič zo Sobotišťa na Záhorí.
Nehynúca družstevná myšlienka – vzájomná pomoc, spolupráca, solidarita, boli v dlhých desaťročiach piliermi pri zrode rôznych spotrebných, výrobných, spracovateľských a v neposlednom rade i stavebných  bytových družstiev.
Princípy družstevníctva nevymazali ani rôzne ťažké roky v modernej histórii. Pri príležitosti sto rokov Slovenského družstevníctva jeho nestor Fedor Houdek  povedal: „Aj keď rôzne iné ideály slabnú, keď ich mraky zacloňujú, družstevná myšlienka sa stáva vždy ligotavejšou, jasnejšou, vitálnejšou lebo vedie z trasoviska hospodárskych a sociálnych, ľudstvo do dôb šťastnejších, blaženejších a spokojnejších. Táto myšlienka plne platila a stále platí aj pre bytové družstvá, ktoré sa stali dobrovoľnými spoločensko-hospodárskymi organizáciami, pôsobiacich na princípe družstevnej demokracie. Ich hlavnou náplňou bola výstavba bytov za priamej účasti občanov a následne ich správa. Dnes bytové družstvá v prevažnej miere pôsobia iba v oblasti správy bytov, kde vo veľkom rozsahu suplujú úlohu štátu v tak chúlostivej oblasti ako je bývanie a s ním spojené úhrady nákladov.
Historickým dňom nášho bytového družstva v Trnave bol 5. október 1959, keď komisia pre riadenie družstevnej bytovej výstavby pri MsNV v Trnave uskutočnila prípravnú schôdzu, na ktorej bol zvolený prípravný výbor pre založenie I.Stavebného bytového družstva občanov v Trnave. V roku 1959 bolo Ministerstvom financií určený aj spôsob financovania družstevnej bytovej výstavby. Boli to tri zdroje členské podiely cca 40%, štátny príspevok vo forme nenávratnej subvencie cca 30% a dlhodobý investičný úver na spravidla 30 rokov vo výške cca 30% z priemerného stavebného nákladu.
Do konca tohto roku malo družstvo už 107 členov a 35 bytových jednotiek. O rok neskôr počet členov stúpol na 180 a 106 bytových jednotiek. Postupne vznikali zamestnanecké bytové družstvá pri jednotlivých organizáciách za účelom zabezpečenia výstavby bytov aj formou svojpomoci.
V roku 1971 zlúčením I. a II. Stavebného bytového družstva občanov v Trnave sa začal integračný proces, ktorý sa plne rozvíjal v nasledujúcich dňoch. Postupne sa integrovali bytové družstvá v rámci vtedajšieho Trnavského kraja.
Ku koncu roka 1973 malo SBDO už 3 966 členov a 16 údržbárov. Tento rok môžeme označiť za prelomový, keď začala už naplno robiť i údržba tzn. začali sa odstraňovať poruchy a havárie v prevažnej miere vlastnými silami.
Po ukončení integrácie v roku 1974 malo družstvo 5596 členov z roho 3 862 bývajúcich a obhospodarovalo 134 domov.
Družstevná bytová výstavba úspešne napredovala v nasledujúcich rokoch, čo viedlo k postupnému nárastu členov družstva, keď na konci 70-ych rokov 20.storočia malo družstvo už 8407 členov o 10 rokov neskôr už 16 332 členov.

V roku 1991 poklesol počet členov na 12 242, čo bolo dané vytvorením samostatného bytového družstva zo strediska Piešťany.

Počas nasledujúcich rokov postupne klesal počet členov, čo bolo dané prevodmi bytov do vlastníctva v kategórii bývajúcich a u nebývajúcich členov bol pokles hlavne nerealizovaním družstevnej bytovej výstavby.

Po roku 1989 bol pôvodný zámer zlikvidovať bytové družstevníctvo ako pozostatok kolektivizácie. Tí, ktorí ho chceli realizovať zabudli na to, že slovenské družstevníctvo na 160 ročnú tradíciu. Prežilo rôzne úskalia, zmeny režimov a to vďaka družstevnej solidarite.
V družstevníctve všade vo svete platí zásada ak nemôžem byť bohatý ako jednotlivec, buďme bohatí ako kolektív.
Vzhľadom na dosahované výsledky v našom družstve uvedená zásada platí dvojnásobne. Štiepenie, atomizácia v tomto období zložitých trhových vzťahov a ekonomickej neistoty nemá opodstatnenie.

BD Trnava v roku 2014 vstúpilo do 55. roku svojej existencie.

 

Komentáre sú uzavreté.