Len pre členov !

Na základe schválenia nových stanov, rokovacieho poriadku ako aj volebného poriadku zo dňa 11.11.2021 dávame do pozornosti nižšie uvedené informácie.

Novými stanovami došlo k zjednoteniu členského vkladu na výšku 100,- € ako aj k povinnosti vysporiadať členstvo, preto si prosím vyberte svoj status členak nemu prislúchajúce pokyny. Nižšie sú uvedené  informácie k platbespôsobu zaslania dokumentov.

 • u členov s vkladom 0,03 € – individuálny člen

(Vklady 1,-Sk/ 0,03 € boli platené pri odkupovaní bytov do osob. vlastníctva. Individuálne členstvo zistíte zo zmluvy o prevode bytu do osob. vlastníctva – kde bola iba jedna osoba, nie manželia.) Pre zachovanie členstva je potrebné najneskôr do 30.6.2022 doplatiť základný členský vklad, inak členstvo po prechodnom období, t.j. po 30.6.2022 zaniká (ZČV 0,03 € si môžete do 30 dní od zániku členstva vyzdvihnúť osobne v pokladni BD Trnava) .

Ak chcete zostať členom BD Trnava, vyplňte tlačivo Príloha č. 01_Evidenčný list člena BD so sídlom v Trnave a priložte doklad o zaplatení 99,97 €.

 • u členov s vkladom 0,03 € – spoločné členstvo manželov

(Vklady 1,-Sk/ 0,03€ boli platené pri odkupovaní bytov do osob. vlastníctva. Spoločné členstvo manželov zistíte zo zmluvy o prevode bytu do osob. vlastníctva – kde boli uvedení obaja manželia.) Spoločné členstvo manželov zaniká ku dňu účinnosti Stanov, t.j. 11.11.2021. V rámci prechodného obdobia máte možnosť si však toto spoločné členstvo vysporiadať – do 30.6.2022: je potrebné sa dohodnúť, ktorý  z manželov zostane členom družstva. Dohoda sa preukáže družstvu písomným prehlásením s osvedčenými podpismi manželov priložením dokladu o zaplatení 99,97 €.  Tlačivo Príloha č. 02_Dohoda o prenechaní spoločného členstva manželov v BD TT jednému z manželov – členov“.

V prípade, ak sa chce stať členom BD aj druhý manžel – vyplní tlačivo „Príloha č. 03_Prihláška za člena BD so sídlom v Trnave“ a priloží doklad o zaplatení 100,- €.

V prípade úmrtia jedného z manželov, alebo zániku BSM zostane sám vlastníkom bytu – zostáva tým aj individuálnym členom. Ak zdedí byt pozostalý manžel/ka a deti, členom je iba pozostalý manžel/ka, braný ako individuálny člen, postup viď vyššie.

 • u členov s vkladom 99,59 €/ 99,97 €/ 100,- € – individuálny člen

(Vklady 3000,-Sk/ 100,- € boli platené pri odkupovaní bytov do osob. vlastníctva, prípadne dodatočne platené po odkúpení bytu do osob. vlastníctva v sume 99,97 €/100,- €. Individuálne členstvo zistíte zo zmluvy o prevode bytu do osob. vlastníctva – kde bola iba jedna osoba, nie manželia)

Ak si chcete ponechať členstvo v BD Trnava, vyplňte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, tel., e-mail, adresa bytu v správe BD TT) a spolu s informáciou, že máte záujem zostať naďalej členom BD so sídlom v Trnave, nám zašlite poštou, alebo osobne na adresu sídla BD TT.

 • u členov s vkladom 99,59 €/ 99,97 €/ 100,- € – spoločné členstvo manželov

(Vklady 3000,-Sk/ 100,- € boli platené pri odkupovaní bytov do osob. vlastníctva, prípadne dodatočne platené po odkúpení bytu do osob. vlastníctva v sume 99,97 €/100,- €. Spoločné členstvo manželov zistíte zo zmluvy o prevode bytu do osob. vlastníctva – kde boli uvedení obaja manželia.) Spoločné členstvo manželov zaniká ku dňu účinnosti Stanov, t.j. 11.11.2021. V rámci prechodného obdobia máte možnosť si však toto spoločné členstvo vysporiadať – do 30.6.2022: je potrebné sa dohodnúť, ktorý  z manželov zostane členom družstva. Dohoda sa preukáže družstvu písomným prehlásením s osvedčenými podpismi manželov . Tlačivo Príloha č. 02_Dohoda o prenechaní spoločného členstva manželov v BD TT jednému z manželov – členov“.

Ak nedôjde v lehote najneskôr do 30.6.2022 k vysporiadaniu spoločného členstva manželov, členstvo oboch manželov zaniká. V takom prípade základný členský vklad BD Trnava vráti na účet, z ktorého boli platené platby za byt za posledné 3 mesiace.

V prípade, ak sa chce stať členom BD aj druhý manžel – vyplní tlačivo Príloha č. 03_Prihláška za člena BD so sídlom v Trnavepriloží doklad o zaplatení 100,- €.

V prípade úmrtia jedného z manželov, alebo zániku BSM zostane sám vlastníkom bytu – zostáva tým aj individuálnym členom. Ak zdedí byt pozostalý manžel/ka a deti, členom je iba pozostalý manžel/ka, braný ako individuálny člen, postup viď vyššie.

 • ZRUŠENIE ČLENSTVAu členov s vkladom 99,59 €/ 99,97 €/ 100,- € – individuálny člen aj spoločné členstvo manželov:

v prípade, ak chcete ukončiť členstvo v BD Trnava, vyplňte tlačivo Príloha č. 04_Dohoda o zániku členstva v BD so sídlom v Trnave najneskôr do 30.6.2022.

 • u nebývajúcich členov s vkladom 99,59 €/ 100,- €

(vklady 99,59 €/ 100,- € boli platené na základe prihlášky a následne rozhodnutím predstavenstva o vstupe boli prijatí za člena BD Trnava. Títo členovia nie sú vlastníkmi bytov v správe BD Trnava)

Z dôvodu, že medzi družstvom a nebývajúcimi členmi nedochádzalo v posledných rokoch k žiadnej vzájomnej komunikácii, žiadame Vás o vyjadrenie, či si chcete ponechať doterajšie členstvo.Vyplňte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, tel., e-mail) a spolu s informáciou, že máte záujem zostať naďalej členom BD so sídlom v Trnave, nám zašlite poštou, alebo osobne na adresu sídla BD TT.

V prípade, ak si želáte ukončiť členstvo v BD Trnava, vyplňte tlačivo Príloha č. 04_Dohoda o zániku členstva v BD so sídlom v Trnave 

Informácie k platbe pri Vysporiadaní členstva 2022:

Elektronická platba

ZČV zaplaťťe na IBAN:   SK 70 5600 0000 0063 9188 2019

Variabilný symbol:      99

Do popisu pre prijímateľa uveďte ZČV, meno, priezvisko, adresu bytu.

Platba v pokladni BD so sídlom v Trnave je možná v prípade stránkových dní, mimo obmedzenia režimu.

Doklad o úhrade platby

 • Pri platbe v hotovosti – doklad o úhrade platby z pokladne BD Trnava
 • Pri platbe elektronickou formou – kópia/foto detailu úhrady

Spôsob zasielania dokumentov k Vysporiadaniu členstva 2022

 • Vyplnené prílohy, v prípade vysporiadania spoločného členstva manželov vrátane osvedčených podpisov oboch manželov,
 • spätné informácie o statuse ponechania si členstva
 • doklady o úhrade poplatkov

Vás prosíme adresovať formou pošty, alebo osobne do podateľne BD Trnava, alebo vhodením do poštových schránok, umiestnených pred budovou BD Trnava, ako aj pred prevádzkami Hlohovec a Vrbové. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky – najneskôr do 30.6.2022 !

UPOZORŇUJEME tých klientov, ktorí budú doplácať ZČV, aby BOL DOKLAD O PLATBE (z pokladne, alebo elektronickej platby), VŽDY PRIPOJENÝ k PRÍSLUŠNÉMU TLAČIVU pre korektné spárovanie údajov k členovi.

Cieľom týchto zmien bolo dosiahnuť nielen jednotný základný členský vklad (ZČV), ale aj zrovnoprávniť všetkých členov Bytového družstva so sídlom v Trnave a odstrániť protiprávny stav, nakoľko v zmysle § 223 ods. 4 Obchodného zákonníka v platnom znení, výška základného členského vkladu  musí  byť vyjadrená kladným celým číslom.

Úplné nové znenie stanov, rokovacieho a volebného poriadku – schválených 11.11.2021 je zverejnené na webe BD Trnava v „dokumentoch na stiahnutiehttps://bd-trnava.sk/dokumenty-na-stiahnutie/

Informatívne –  v prípade ak sa vlastníci stanú nečlenmi, BD Trnava vykonáva správu aj naďalej.

V prípade Vašich otázok prosíme o ich adresovanie z dôvodov možnosti ich vybavenia – formou e-mailu na určenú adresu: clenskevztahy1@bd-trnava.sk