Vážení vlastníci.

Ako iste všetci viete, Zákon 182/1993 Z.z. stanovuje, že správca musí predložiť vlastníkovi najneskôr do 31.5.2021 ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Rok 2020 a aj rok 2021 bol z dôvodu pandémie veľmi špecifický a náročný ako pre Vás vlastníkov tak aj pre nás, ako správcu vašich bytových domov.

Vláda Slovenskej republiky prerokovávala situáciu z hľadiska reálnych možností splnenia znenia zákona 182/1993 Z.z., najmä čo sa týka termínu dodania ročných vyúčtovaní.

Vzhľadom na požiadavky dodávateľov energií predĺžiť termín dodania ročných vyúčtovacích faktúr za energie,  vláda Slovenskej republiky vydala Stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré upravuje termín  dodanie ročných vyúčtovaní za rok 2020. Vláda SR prijala Zákon 115/ 2021 Z.z., ktorý upravuje Zákon 67/2020 Z.z. a  presunula termín dodania ročných vyúčtovaní  z 31.5.2021 na 31.7.2021.

Bytové družstvo so sídlom v Trnave dostalo vyúčtovacie faktúry s oneskorením a to až v priebehu mesiaca máj 2021 a k dnešnému dňu nám neboli doručené ročné vyúčtovania za teplo od viacerých dodávateľov tepla.

Z uvedených dôvodov po prvý krát v histórii bytového družstva nedodáme ročné vyúčtovania do 31.5.2021.

Ročné vyúčtovania Vám doručíme pravdepodobne až po 15.7.2021 .  Ubezpečujeme Vás, že pracovníci družstva  vynakladajú maximálne úsilie, aby Vám boli ročné vyúčtovania dodané čo najskôr.

V ročnom vyúčtovaní budú uvedené všetky inštrukcie ohľadne nutnosti uhradiť prípadné nedoplatky a termíny ohľadne vyplatenia preplatkov, ako aj stránkové a pokladničné dni a hodiny.

Žiadame všetkých vlastníkov bytov a NP, aby akceptovali, že počas mesiaca máj  a jún z dôvodu spracovávania ročných vyúčtovaní  nebude bytové družstvo  organizovať písomné hlasovania a schôdze vlastníkov.  Písomné hlasovania a konanie schôdze vlastníkov bytové družstvo zaháji až po 30.6.2021 v prípade, že ÚVZ SR a krízový štáb nesprísnia opatrenia.

Všetkým Vám ďakujeme za pochopenie.                        Vedenie družstva

Plné znenie stanoviska  MF SR  upravujúceho termín dodania ročných vyúčtovaní :

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k problematike predloženia ročného vyúčtovania a hlasovania vlastníkov počas pandémie v súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v znení neskorších predpisov

1. K predloženiu správy o činnosti spoločenstva alebo správcu za rok 2020 týkajúcej sa domu a vyúčtovaniu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia.

V súlade s § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) musí každé spoločenstvo a každý správca najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň sú povinní vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Pandémia, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“) a opatrenia proti jeho šíreniu, ako je vyhlásenie núdzového stavu, zákaz vychádzania a iné dlhotrvajúce protiepidemické obmedzenia, môžu mať aj v roku 2021 vplyv na nesplnenie povinnosti uvedenej v § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov v zákonnom termíne, pretože reálnym dôsledkom pandémie a opatrení je napríklad výpadok pracovnej sily z dôvodu karantény, práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny, alebo potreba dlhšieho času na spracovanie údajov odpočtu meradiel poskytnutých samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a pod.

Podľa § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 115/2021 Z.z. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z.z.“) počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.

Podľa § 36e ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

Na základe § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. nebudú spoločenstvo alebo správca v omeškaní, ak z dôvodov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID – 19 nestihnú predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „ročné vyúčtovanie“) do 31. mája 2021. Podmienkou však je, že ročné vyúčtovanie predložia najneskôr do 31. júla 2021. V opačnom prípade sa dostanú do omeškania, a  to už od 1. júna 2021.

Táto zákonná úprava však neznamená, že spoločenstvo alebo správca nemajú predložiť ročné vyúčtovanie v lehote podľa zákona o vlastníctve bytov, teda do 31. mája 2021, ak majú k dispozícii všetky údaje potrebné na jeho predloženie vlastníkom a pandémia neovplyvnila ich schopnosť ročné vyúčtovanie predložiť. Preto posunutie termínu predloženia ročného vyúčtovania podľa zákona č. 67/2020 Z.z. musí byť odôvodnené a v prípade sporu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov aj preukázateľné.

Ak spoločenstvá a správcovia predložia ročné vyúčtovanie v súlade so zákonom o vlastníctve bytov, teda do 31. mája 2021, alebo využijú možnosť predložiť ročné vyúčtovanie až do 31. júla 2021, vychádzajúc zo znenia § 36e ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na uplatňovanie práv a plnenia povinností vyplývajúcich z tohto ročného vyúčtovania. V danom prípade je to na jednej strane právo spoločenstva a správcu vyžadovať v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove úhradu nedoplatku z ročného vyúčtovania, resp. povinnosť vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome uhradiť tento nedoplatok, a na druhej strane je to právo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na vrátenie preplatku z ročného vyúčtovania, ako aj povinnosť spoločenstva a správcu vrátiť preplatok vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru. Takisto ide aj o právo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na reklamáciu ročného vyúčtovania. Prijatá právna úprava tiež nevylučuje, aby sa spoločenstvo alebo správca dohodli s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru na započítaní vzájomných pohľadávok.

Bez ohľadu na to, či spoločenstvá a správcovia predložia ročné vyúčtovanie do 31. mája 2021, alebo využijú posun termínu predloženia ročného vyúčtovania do 31. júla 2021, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zaplatiť nedoplatok z ročného vyúčtovania a správcovia a spoločenstvá musia vrátiť preplatok v lehote, ktorá je uvedená v ročnom vyúčtovaní.

Takisto aj lehota na uplatnenie práva vlastníka bytu a nebytového priestoru na reklamáciu vyúčtovania sa odvíja od termínu predloženia ročného vyúčtovania.