Vitajte

Bytové družstvo so sídlom v Trnave je organizáciou založenou za účelom uspokojovania bytových potrieb svojich členov a vykonávania správy, prevádzky a údržby bytových domov.

Dôležitá informácia.

Vyúčtovanie 2019 – oznam

Vážení vlastníci bytov, nebytových priestorov a nájomcovia,
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19, bude doručenie vyúčtovania za rok 2019 realizované nasledovne:
Obálky budú pracovníkmi, poverenými Bytovým družstvom so sídlom v Trnave, vhodené do poštových schránok, za prítomnosti zástupcov vlastníkov bytov, prípadne iných poverených vlastníkov bytov v bytovom dome, ktorí túto skutočnosť potvrdia svojim podpisom.
Vyúčtovanie bude doručené do 31.5.2020.
Vlastníkom, ktorí uviedli inú kontaktnú adresu, prípadne majú uzatvorenú Zmluvu o elektronickej komunikácii, bude v zmysle toho vyúčtovanie doručené na uvedenú adresu, resp. e-mailovú adresu.

 

Predstavenstvo Bytového družstva so sídlom v Trnave z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu žiada vlastníkov (užívateľov) bytov

a nebytových priestorov a ostatných klientov, aby obmedzili svoje návštevy na Bytovom družstve so sídlom v Trnave.

Zamestnancov Bytového družstva prosím kontaktujte telefonicky (033 321 22 11) alebo e-mailom (podatelna@bd-trnava.sk)

Kancelária prvého kontaktu

 (Nové služby pre našich klientov)
9.1.2015 sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, ktorá je umiestnená na prízemí budovy Bytového družstva v Trnave, miestnosť č. 5. (vedľa údržby)

Kancelária prvého kontaktu zastrešuje:

Podateľňa

všetky písomne podania a reklamácie vybavíte v kancelárií prvého kontaktu (podateľňa je oproti vstupným dverám)

Členské vzťahy

všetky zmeny vlastníkov bytov a garáží na základe darovacích zmlúv, kúpno-predajných zmlúv, vlastníctvo bytu na základe dražby a zmeny na základe súdnych rozhodnutí, prihlásenie nových vlastníkov po prevzatí nového domu do správy, prevody členských práv a povinností družstevných bytov, garáží, alebo iba členstva, potvrdenie tlačív na účely sociálnych dávok vlastníkom a nájomcom bytov (v minulosti kancelária na prvom poschodí č. d. 118)

Evidenciu platieb

vyúčtovanie bytov, počty osôb bývajúcich v byte, mesačné zálohové platby, preplatky a nedoplatky za užívanie bytu, informácie o poplatkoch a úrokoch z omeškania a iné (v minulosti kancelárie na druhom poschodí č. d. 212, 213).