Úrovne členstva

V Bytovom družstve existuje intenzívnejšie prepojenie klientov so správcom, než je tomu u bežnej správcovskej spoločnosti. Z tohto pohľadu môžeme rozlišovať nasledujúce úrovne členstva:
 • Riadny člen družstva – väčšinou ide o pôvodných členov družstva a nových členov družstva, ktorí splatili základný členský vklad v plnej výške. Riadnemu členovi prináležia všetky práva a povinnosti člena družstva.
 • Symbolický člen družstva – v tejto skupine sú členovia, ktorí si previedli byt do osobného vlastníctva, pričom sa rozhodli ponechať si členstvo v družstve úhradou členského vkladu vo výške 1 Sk (0,03 €). Týmto členom prináležia všetky práva a povinnosti rovnako ako riadnym členom, rozdiel je iba v nižšej účasti na majetku družstva, zodpovedajúci výške ich členského vkladu.
 • Nečlen družstva – do tejto kategórie patria bývalí členovia, ktorým členstvo zaniklo (napr. z dôvodu odpredaja bytu, prevodu bytu do osobného vlastníctva s rozhodnutím neponechať si členstvo a pod.) alebo osoby, ktoré členstvo nikdy nenadobudli. Nečlenovia, ktorí majú svoj byt v správe bytového družstva, majú voči družstvu výlučne postavenie klienta – vo vzťahu k správe svojho bytového domu majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní spolubývajúci členovia, vo vzťahu k organizácii družstva a jeho majetku práva ani povinnosti nemajú.

Práva a povinnosti členov družstva

Člen družstva má právo predovšetkým:
 • zúčastňovať sa na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze bytových domov a prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a rozhodovaní Zhromaždenia delegátov,
 • voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • predkladať písomné návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení písomne informovaný,
 • zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a používať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojím členom,
 • podieľať sa na rozdelení zisku družstva podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.
Člen družstva je povinný najmä
 • dodržiavať stanovy družstva a plniť uznesenie orgánov družstva, vydané v súlade so zákonom a stanovami,
 • rešpektovať smernice, rozhodnutia, nariadenia a zásady prijaté orgánmi družstva, všeobecné záväzné predpisy a konať v súlade s nimi,
 • chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane a riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového domu,
 • podieľať sa na úhrade objektívnych strát družstva,

Vznik členstva

Členmi družstva môžu byť fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí člena na základe písomnej prihlášky. V prípade manželov môže so spoločným nájmom bytu vzniknúť tzv. spoločné členstvo manželov.

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

 • písomnou dohodou,
 • vystúpením,
 • smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča,
 • vylúčením,
 • zánikom družstva likvidáciou,
 • prevodom bytu do vlastníctva pri nesplnení podmienok na zotrvanie členstva,
 • predajom bytu vo vlastníctve alebo zámenou bytu vo vlastníctve,
 • vyhlásením konkurzu na majetok člena alebo zánikom družstva,
 • pri právoplatnom zániku nájomného vzťahu bez nároku na výplatu zostatkovej hodnoty členského podielu,
 • zánikom spoločného členstva manželov,
 • v dôsledku prevodu práv a povinností.