Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach. Schôdzu Zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz za rok.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím Zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov.

Členovia predstavenstva

  • Ing. Miroslav Kulla – predseda
  • Elena Sládeková – podpredsedkyňa
  • Mgr. Viera Ilášová –podpredsedkyňa
  • Jozef Hrudík – člen
  • Alojz Gábriš – člen
  • Ing. Peter Feranec – člen
  • Ing. Ivan Bajza – člen

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba Zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva.

Členovia kontrolnej komisie

  • Mgr. Pavol Kocian – predseda
  • Ing. Rastislav Vojtek – podpredseda
  •  Ing. Božena Duchoňová – členka

Riaditeľ

Riaditeľ riadi a organizuje bežnú činnosť družstva, plní voči zamestnancom družstva všetky funkcie vedúceho organizácie a zastupuje družstvo v rozsahu, v akom ho k tomu splnomocnilo predstavenstvo. Riaditeľa vymenúva a odvoláva predstavenstvo družstva.

Riaditeľ družstva

 

Organizačný poriadok