Profil družstva

Bytové družstvo so sídlom v Trnave je organizáciou založenou za účelom uspokojovania bytových potrieb svojich členov a vykonávania správy, prevádzky a údržby bytových domov.

Družstvo bolo založené v roku 1959 ako 1. Stavebné bytové družstvo v Trnave, na princípoch družstevných myšlienok vzájomnej pomoci, spolupráce a solidarity. Pôvodnou hlavnou činnosťou bola výstavba bytov za priamej účasti občanov a následne ich správa. Dnes družstvo pôsobí predovšetkým v oblasti správy bytov a nebytových priestorov.

Na rozdiel od menších správcov bytových domov, ktorí si začali zarábať touto činnosťou v poslednej dobe, disponujeme dlhoročnými skúsenosťami, kvalifikovanými pracovníkmi, informáciami o bytových domoch, sieťou kontaktov a stabilným finančným zabezpečením. Pre svojich klientov ponúkame čo najlepšie služby založené na pôvodných ideách družstevníctva, nie so striktne komerčnými zámermi.

Kvalitné spravovanie bytov si vyžaduje skúsenosti, znalosť množstva zákonov, vykonávacích vyhlášok, noriem, predpisov a zručnosť správne ich aplikovať v praxi. Dbáme, aby naši zamestnanci boli odborne spôsobilí za každú oblasť – ekonomickú, technickú, právnu, za ktorú zodpovedajú, preto sa zúčastňujú všetkých foriem vzdelávania súvisiacich so správcovskou činnosťou.

Naše družstvo je členom Slovenského zväzu bytových družstiev. Vďaka tomu máme kontakty aj s inými bytovými družstvami, s ktorými si vymieňame skúsenosti z praxe, sme zapájaní do pripomienkového legislatívneho konania a vieme sa včas pripraviť na avizované zmeny v budúcnosti a pomáhať našim klientom.

Činnosť bytového družstva je kontrolovaná orgánmi štátnej správy i viacstupňovou vnútornou kontrolou orgánov bytového družstva.

V súčasnosti má Bytové družstvo so sídlom v Trnave takmer 6.200 členov a poskytuje správcovské služby pre približne 300 bytových domov v Trnave, Hlohovci a Vrbovom.

Ďakujeme za dôveru, ktorú nám vyjadrujete zverením svojho bytového domu do našej správy.

Bytové družstvo so sídlom v Trnave – staráme sa o Váš byt