Poskytované služby

V rámci správy bytov a nebytových priestorov poskytujeme nasledujúce služby:

 • vedenie kompletnej evidencie o platbách, neplatičoch a dlžných sumách, faktúrach a vykonaných prácach pre bytové domy,
 • upozorňovanie bytových domov na práce, ktoré je potrebné vykonať v istých intervaloch v súlade s príslušnou normou (bleskozvody, plyn, vodomery), vrátane zabezpečenia vykonania potrebných prác alebo poskytnutia zoznamu odborných firiem zabezpečujúcich tieto činnosti,
 • poskytovanie odbornej pomoci, metodického usmerňovania a samotného dozorovania pri príprave a realizácii modernizácie bytových domov s dôrazom na opakované osobné konzultácie, kompletné zabezpečovanie inžinierskych prác pred a počas obnovy bytového domu
 • poradenstvo pri výbere banky a vybavovanie bankových úverov na revitalizáciu bytového domu so znalosťou podmienok bánk a ŠFRB.
 • výhodnejšie poistenie bytových domov proti rôznym udalostiam a zabezpečenie vybavovania škodovej udalosti,
 • zhotovenie technických pomôcok pre bytové domy,
  poradenstvo pri výbere dodávateľov rozličných služieb a prác,
 • nákup a rozvoz pracovných pomôcok – lopaty, hrable, posypová soľ a pod.,
  podrobný výklad k problematike správy bytov (aj z právneho hľadiska),
 • zabezpečenie dôkladnej evidencie pri prevodoch bytov viacstupňovou vnútornou kontrolou, ktorou predchádzame možným podvodom,
 • vypracovanie zmlúv o výkone správy.

Platby

Každý vlastník bytu je povinný pravidelne mesačne vopred poukazovať úhradu za užívanie bytu na bankový účet/účty bytového domu uvedené v Predpise mesačnej zálohovej úhrady, prípadne ju môže zaplatiť v hotovosti v pokladni Bytového družstva. Za nedodržanie termínov splatnosti družstvo účtuje sankcie v súlade so Zmluvou o výkone správy.

Mesačná úhrada pozostáva z dvoch zložiek – zálohovej platby za služby a platby do fondu prevádzky, údržby a opráv. Výška zálohovej platby za služby je stanovovaná rozhodnutím správcu na základe minulých a predpokladaných nákladov na spotrebu vody, energií a služieb. Výška platby do fondu opráv je stanovená rozhodnutím schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe finančných potrieb bytového domu.

Každoročne najneskôr do 31.5. vykoná družstvo vyúčtovanie zálohových platieb voči skutočným nákladom za predchádzajúci rok a doručí ho užívateľom bytov.

Online prístup

Ako vlastník bytu v správe Bytového družstva so sídlom v Trnave máte možnosť online prístupu ku všetkým finančným a technickým informáciám o Vašom byte a bytovom dome cez portál www.poschodoch.sk firmy Anasoft. Registračný kód bytu je uvedený vo Vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu, prípadne Vám ho na požiadanie ochotne poskytnú pracovníci družstva v kancelárii prvého kontaktu.