Vážení vlastníci bytov, nebytových priestorov a nájomcovia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19, bude doručenie vyúčtovania za rok 2019 realizované nasledovne: Obálky budú pracovníkmi, poverenými Bytovým družstvom so sídlom v Trnave, vhodené do poštových schránok, za prítomnosti zástupcov vlastníkov bytov, prípadne iných poverených vlastníkov bytov v bytovom dome, ktorí túto skutočnosť potvrdia svojim podpisom.


Vyúčtovanie bude doručené do 31.5.2020.

Vlastníkom, ktorí uviedli inú kontaktnú adresu, prípadne majú uzatvorenú Zmluvu o elektronickej komunikácii, bude v zmysle toho vyúčtovanie doručené na uvedenú adresu, resp. e-mailovú adresu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.