Riziko vzniku požiaru nie je možné nikdy úplne vylúčiť či eliminovať. Pri zamyslení sa nad všetkými faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku požiaru v bytových domoch je veľmi dôležité oblasť ochrany pred požiarmi brať mimoriadne vážne a zodpovedne. Jednak legislatíva na úseku ochrany pred požiarmi upravuje povinnosti pre subjekty zainteresované v tomto procese, ale zároveň aj samotní vlastníci bytov svojím zodpovedným a uvedomelým prístupom dokážu riziko vzniku požiaru v bytovom dome výrazne znížiť.

Predkladáme Vám dokument od Prezídia Hasičského a záchranného zboru v ktorom sa dozviete:

  • Aký je legislatívny rámec týkajúci sa plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
  • Aké sú povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pre bytové domy
  • Na čo slúži a kto vykonáva Výkon štátneho požiarneho dozoru v bytových domoch
  • Zoznam najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri protipožiarnych kontrolách v bytových domoch
  • Aké sú najčastejšie príčiny vzniku požiaru v bytových domoch

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.