Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Bytové družstvo so sídlom v Trnave, nové vedenie má záujem skvalitňovať služby vlastníkom bytov a NP pri správe Vášho majetku. Jedna z ciest ku  skvalitňovaniu Bytovým družstvom poskytovaných služieb je včasné poskytovanie informácií o dianí v bytovom dome, o termínoch vykonávania revízií všetkých druhov, o konaní schôdzí a písomných hlasovaní, o výške cenových ponúk vodomerov a PRVN, o cenách pri oprave, údržbe a obnove bytových domov,  o poruchách dodávky vody, plynu, tepla, o plánovaných odstávkach a pod.

Základnou podmienkou, aby sme Vás mohli včas a dôsledne informovať o skutočnostiach uvedených v texte, je z Vašej strany poskytnutie mailovej adresy.

Včasné a úplné informácie Vám môžeme poslať len formou zaslania informačného e-mailu.

Z uvedených dôvodov Vás všetkých žiadame, aby ste vo vlastnom záujme poskytli Vašu  e-mailovú adresu, ktorá  všetkým zamestnancom Bytového družstva umožní rýchlu a včasnú informovanosť všetkých vlastníkov. V súčasnej dobe je to prakticky jediná možná komunikácia pri správe Vašich bytov v čase núdzového stavu.  Vašu e-mailovú adresu pošlite prosím na nasledovné adresy :

podatelna@bd-trnava.sk

bytovett@bd-trnava.sk

V prípade, že ste v priebehu 2-3 rokov zmenili e-mailovú adresu, pošlite na jednu z uvedených  adries Vašu aktuálne platnú adresu.

V prípade, že sa rozhodnete o e-mailové zasielanie  ročného vyúčtovania, zálohového predpisu a plánu údržby a opráv, je nutné spísať s Bytovým družstvom Zmluvu o vzájomnej elektronickej komunikácii. Zmluvu nájdete na našich webových stránkach. Po jej vyplnení, podpísaní a doručení na Bytové družstvo Vám budú predmetné doklady posielané mailom, zašifrované  v zmysle Zákona GDPR a po vložení vygenerovaného hesla budú pre Vás čitateľné.

Za porozumenie a umožnenie skvalitniť našu prácu pre Vás Vám vopred ďakujeme.

                                                                                                       Vedenie družstva