Vážení vlastníci a užívatelia bytových a nebytových  priestorov,

s ohľadom na sprísnenie opatrení  ÚVZ SR a krízového štábu,  ktoré nadobudnú platnosť počnúc dňom 13.10.2020 a s ohľadom na zdravie vlastníkov bytov a NP  a zamestnancov Bytového družstva,  upravujeme  organizáciu písomných hlasovaní, konanie schôdzí vlastníkov a stránkové hodiny nasledovne :

 1. Schôdze vlastníkov nie je možné vykonávať v zmysle opatrení  ÚVZ SR a krízového štábu a rozhodnutím vedenia Bytového družstva, počnúc dňom 13.10.2020 a to bez ohľadu na počet vlastníkov bytového domu.
 2. Písomné hlasovania môžu v bytových domoch prebiehať  v prípadoch, že boli podmienky písomného hlasovania prerokované na schôdzi vlastníkov v zmysle Zákona 182/1993 Z.z., konanej   pred účinnosťou nových opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, alebo v prípade , ak o písomné hlasovanie požiadala aspoň štvrtina všetkých vlastníkov bytov a NP pričom musí byť dodržané :
  • Prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo šatkou  počas hlasovania vo všetkých  spoločných priestoroch bytového domu.
  • Organizáciou písomného hlasovania  zamedziť stretnutiu v jednej miestnosti  viac ako 6 osôb
  • Pred zahájením a počas písomného hlasovania  vydezinfikovať kľučky od dvier a plochy s ktorými dochádzajú vlastníci pri hlasovaní do kontaktu.
  • Priniesť vlastné pero , alebo pripravené perá pravidelne dezinfikovať vhodným dezinfekčným prostriedkom
  • Ak je možné priestory vetrať.
  • Dezinfekčný prostriedok si zabezpečia vlastníci BD na náklady bytového domu.
 3. Zároveň informujeme všetkých vlastníkov, že vykonávanie odborných obhliadok ( revízií ) výhradných technických zariadení ( spoločné rozvody plynu, elektrickej energie, bleskozvodov, výťahov ap. ) výmeny meračov spotreby vody a meračov spotreby tepla nebolo vydaním opatrení  ÚVZ SR a krízového štábu,  platných od 13.10.2020,  žiadnym spôsobom obmedzené.  Revízie, výmeny meračov spotreby vody a tepla budú vykonávané v zmysle termínov stanovených Zákonom 182/1993 Z.z.  pri dodržovaní všetkých hygienických opatrení
 4. Žiadne obmedzenia neboli uvedené ani pri výkone odstraňovania porevíznychzávad a ani pri odstraňovaní havarijných stavov, alebo pri opravách a údržbe bytového domu.  Pri všetkých uvedených činnostiach musia byť dodržané hygienické opatrenia a opatrenia  ÚVZ SR a krízového štábu,  platné od 13.10.2020
 5. V zmysle uvedených opatrení, s platnosťou od 13.10.2020 upravujeme stránkové hodiny pre verejnosť. Vybavovanie stránok bude môcť prebiehať od 13.10.2020 výlučne formou e-mailovej komunikácie, alebo telefonicky, bez možnosti osobného kontaktu s našimi zamestnancami, s výnimkou úhrad do pokladne. Pre verejnosť bude vstup do budovy sídla družstva umožnený len za účelom úhrad v pokladni a to v nasledovných dňoch: pondelok 08:00 – 12:00 hod, streda 08:00 – 12:00 hod a piatok 08:00 – 12:00 hod, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení bude vstup do budovy súčasne umožnený max. 1 osobe, až po jej vybavení bude umožnený vstup do budovy nasledujúcemu klientovi. Tento stav bude platiť až do odvolania opatrení, vydaných ÚVZ SR a krízovým štábom.