Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Každoročne v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. je vo vašich bytových domoch vykonávaná preventívna prehliadka nebytových priestorov, technických suterénov a chodieb v suteréne. Zameranie preventívnej prehliadky je na dodržovanie Vyhlášky 121/2020  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a tiež je zameraná na dodržovanie ustanovení Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Vedenie družstva Vás touto cestou upozorňuje na nevyhnutnosť dodržovať citovanú vyhlášku a zákon. Skladovaním, odkladaním rôznych predmetov v spoločných priestoroch zvyšujete požiarne riziko a nedodržiavaním jednotlivých ustanovení sa vystavujete nebezpečenstvu vážneho úrazu, pri vzniku požiaru v priestoroch Vášho bytového domu. Vzhľadom na závažnosť situácie s dodržiavaním uznesení citovanej vyhlášky a zákona  Vás touto cestou vyzývame, aby ste zo spoločných priestorov ( schodiska, podesty, technický suterén a chodieb v pivničných priestoroch ) odstránili všetky predmety ( skrine, botníky, kočiare, bicykle, kvety ap. ) a už  neskladovali v budúcnosti v uvedených spoločných priestoroch  žiadne predmety. Schodisko, podesta, chodby v pivničných priestoroch slúžia výlučne len na skolaudovaný účel a výlučne len ako únikové cesty. Únikové cesty musia byť trvalo voľné a zároveň pri únikových cestách nesmú byť umiestnené žiadne predmety.

Za zrealizovanie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

                                                                                                           Vedenie družstva.